چشم اندازهای جدیدنیازمندتغییر افق دیداست!

همانگونه که لباسهای ما در روند رشدمان تنگ میشود دیدگاههای ما هم دچار این فرآیند خواهند شد تنها تفاوت این است که ما متوجه تنگ و کوچک شدن لباس های خود میشویم اما خیلی سخت تر میفهمم که این اتفاق برای باورها وافکار مان هم رخ داده است.

از سوی دیگر ما در فرایند زندگی با نوعی از انرژی مسیری در زندگی برای خودمان ایجاد میکنیم که در ادامه روند دیگر آن مسیر رشدی مناسب روح ما نیست اما ما با پافشاری قصد داریم بازهم از همان مسیر شاد عبور کنیم اما به مرور میفهمیم آنچه روزی نجات بخش بوده است حال خود عامل افسردگی ونابودی است وما باید برای تولدوارتقاء راه انرژی دیگری را باز کنیم. در 4 مهر ماه پس از پایان تحلیل تست شما عمیقا ابن مفهوم را درک خواهید کرد واین کلیپ هم در خدمت وضوح این مفهوم ارائه شده است.با خود بررسی کنیم کجا ها دارم زور اضافه میزنم برای بازگشت حال خوب گذشته درصورتیکه باید راهی بازکنم به سوی آینده؟کجا ها دیگه توان ادامه ندارم ولی خودم را مجبور میکنم؟ 

/ 1 نظر / 23 بازدید
کفترچاهی

شما پندار خدای ریچارد داوکینزو خوندین؟