7 ویژگی نشاندهنده آسیب پذیری رابطه!

هفت ویژگی که نشان میدهد شما در ارتباط وابسته شده اید ومستعد آسیب پذیری هستید:

1- کانون توجه به طور کامل بر شخص دیگر است
2-به کسب انرژی از دیگری نیاز دارید ودر تنهایی بی حوصله اید
3-به شدت علاقه مند کنترل رفتار وسبک زندگی دیگری هستید
4-زندگی فردی شما عملا متوقف شده است وعلائق خود را دنبال نمیکنید
5-شما اهداف فردی خود را به طور ناخودآگاه کنار گذاشته اید
6-به شدت علاقه مندید طرف مقابل تمام امور زندگی خود را با شما تنظیم کند
7-شما به شدت احساس فرسودگی در لحظه واحساس ناکامی در آینده دارید ومدام با اضطراب از دست دادن خود را روبرو میبینید.
باتوجه به این شرایط احتمال دارد که شما طرف مقابل تحت فشار قراردهید واو را از رابطه زده کرده وفراری دهید.

/ 0 نظر / 55 بازدید