تبعات سنگین نگاه صنعتی به آموزش و پرورش ...

در دو پست قبل گفتگویی راجع به مهندسی مجدد آموزش و پروش خدمت خوانندگان محترم داشتیم که آن را ادامه میدهیم :
« این جریان را بیماری مسری است» چرا که در این مسیر هیچ افزایش تولید در جریان نیست و تنها یک جابجایی در قدرت و ثروت رخ می دهد و حجم افزایش رقابت، علی رغم اینکه قرار بود به سود طبقه متوسط پایان پذیرد خود به خود به سمت رقابتی شدن فضا و محدودیت پذیرش مدام و در نتیجه به گران شدن این جریان، منجر شده و این رشد قیمت کمی، سازمان سنجش را از درو ن راکد و فاسد و ارقام را برای ارتشاء قابل توجه نموده و به یکباره سیستم از جنبه های مختلف فاسد شدن را آغاز کرد( فروش سوالات ، حذف در مصاحبه ها، فروش جا ، ...) .

از سویی به علت عدم درک سیستمی از شکل گیری این ماجرا، اقدامات پلیسی و قضایی افزایش پیدا نمود. بنابراین امنیت کاری افت کرد و سازمان های آموزش عالی آغاز بی اعتباری خود را تجربه کردند که این بی اعتباری در سالهای آتی به بی اعتباری علمی و عملی مدارک تحصیلی نیز خواهد انجامید و از این مسیر حکومت به زودی دچار چالشهای بحران زا خواهد شد و عدم جلوگیری سیستمی این بحران به حساب خودساختگی این ماجراها از سوی دولت و حکومت گذاشته می شود. ودیری نخواهد پایید که شایعه حضور متنفذین در این بخش نیز دامن زده شده و حکومت مدام باید تاوان عدم مناسب اندیشی کارگزاران و سیاست بازان خود را به شکل تبعیض و فساد اداری، آموزشی و اجرایی بپردازد.پس از ارتشاء و فساد و بی بندوباری و تبعیض بیش از آنکه صرفاً یک پدیده فردی، شخصی و سازمان یافته از بیرون باشد ریشه در مدلهای اداره اجتماعی، سازمان دهی، آموزشی و روش های حل مسأله ساختارهای درونی دارد.اقداماتی که در آن پاکسازی های وسیع صورت می گیرد( در همه نهادهای عمومی دولتی و حکومتی) نه تنها به سلامت سیستم کمک نمی نماید بلکه محیط اجتماعی را پر از شهروندانی می نماید که خود زخم خورده از ناکارامدی مدیریت ها می باشد.

پس اصولاً مجموعه حکومت باید در کلیه زمینه های خود از نگاه حل مسأله به شکل طرح ضربتی و کوتاه مدت به سرعت به سمت مدیریت دانایی حرکت کرده و به جای خرید و تکثیر مداوم تکنولوژی های گوناگون و پس از آن ایجاد فیلترینگ های مختلف اقدام عاجل در درک سیستمی رویدادهای جهان بنماید تا بتواند به نوسازی ارکان خود پرداخته و فساد را به عنوان یک کالا به تصور اینکه کم کم تقاضای بازار در مقابل عرضه کنترل شود ببیند نه اینکه صرفاً از طریق درو س اخلاقی، یا برخوردهای پلیسی و احکام قضایی با این امر مقابله شود.

/ 0 نظر / 4 بازدید