من شکوفا میشوم یا مضطرب ومخرب پیش میروم؟ قسمت 4

مسیر پیشرفت من امروز کدام است؟

.

در روند زندگی انچه عامل اصلی سردرگمی ما میشود فقدان یک نقشه راه مناسب برای هدایت مسیر زندگیست . راهی که بتوانیم از طریق ان بفهیم در این مقطع از زندگی باید از چه چیزهایی پرهیز کنیم وبه چه چیزهایی با تمرکز بیشتری بپردازیم تا بتوانیم به همراه پیشرفت بهتر رضایت وآرامش مناسبتری داشته باشم .در این شکی نیست که ما در زندگی اکثرا به شدت اتفاقی در مسیرها وروابط نشانه های مناسبی را برای انتخابهای بعدی خود پیدا میکنیم که بعضی بسیار هدایتگر هستند وباعث رشد جهشی ما میشوند وبرخی دیگر متاسفانه باعث عقب گرد های درد آور میگردند. 

ادامه مطلب

/ 1 نظر / 33 بازدید
یزداندوست

مطلب بسیار جالبی بود ولی بسیار تامل برانگیز فرد در سن پایین که زیاد زندگی را زندگی نکرده است این مدلها برایش کارآمد نیست و وقتی هم بهترین سالهای عمرش طی شد و برداشتی که می بایست داشته باشد را نداشت ، مدل ها فقط کمی تسکین می دهند ، خودشناسی واقعا پیچیده است و گاهی می اندیشم رهایی از سایه ها و عقده ها و بایدها و نباید هایی که در ذهن ما فرو کرده اند و زیستن با خویشتن حقیقی کاری بس دشوار است