جهان درون وبرون بازتاب یکدیگرند

ودرک این رابطه از طریق پدیده همزمانی مقدور است،وآنچه مانع درک همزمانی میشود عقده ها وسایه های تولید شده در فرایند سفر زندگی میباشد،وما در روند زندگی باقبیله آموخته ایم که به تنهایی برای زندگی کافی نیستیم واین تفکر باعث تولید ترس از تنهایی شده است وما برای گریز از این تنهایی وسایر ترسها شروع به پناه بردن به انواع اعتیادها وافراد شدیم تا بتوانیم اضطرابهای خود را نادیده بگیریم ،اما این مسئله باعث شد خود اعتیادها به عنوان مسئله اصلی ما ظاهر شوند در صورتیکه ما باید مدام از خود بپرسیم وظیفه اصلی که از آن میگریزیم وبه جای آن مشغول هزار کار مفید وغیر مفید دیگر میشویم چیست؟
وبا فهم آن باید سفر بیداری را طی کرد ونقابها را پس زد واز روبرویی با عقده ها نترسیده وتنهایی را به عنوان ضرورت سفر پذیرفت وبه کلیت زندگی به عنوان یک روند مقدس احترام گذاشت تا بتوان حقیقت جهان برون ودرون را ملاقات کرد تا شفا خود به خود برما غالب شود
خلاصه کارگاه نقشه راه ایجاد تغییر وپیشرفت در زندگی با روید پرفسور یونگ در 8مرداد ،
برگزاری مجدد 9 مهر ماه
سهیل رضایی 94/4/9

/ 0 نظر / 63 بازدید