داستان زندگی شما درباره تان چه میگوید؟

براى کشف اینکه کدام کهن الگو بر زندگى شما تسلط دارد، چند روزى به مکالمه تان توجه کنید، مى بینید که به خودو دیگران درباره آنچه پیش مى آید داستانهایى مى گویید. بعد متوجه مى شوید که کدام کهن الگو بر خط هاى تکرارىداستان تسلط دارد. 

شما ممکن است به این فکر بیفتید که شش شخص مختلف، هر کدام با کهن الگوى متفاوتى که بر زندگى شان احاطهدارد، ممکن است درباره رفتن به مصاحبه کارى و نگرفتن آن کار چه بگویند. به عنوان مثال: 
خیلى غیرمنصفانه بود، من بهترین فرد واجد شرایط بودم، تو هرگز برنده نخواهى شد.)یتیم( 
به محض اینکه به آنجا رسیدم، متوجه شدم که از آنجا خوشم نمى آید، کاملا مثل قفس به نظر مى رسید، نمى توانستمبراى فرار از آنجا صبر کنم.)جستجوگر( 
من بهترین فرد واجد شرایط بودم، مى خواهم آنها را قانع کنم که مرا استخدام کنند. )جنگجو(
من واقعآ براى کسى که استخدام شد، خوشحالم. )حامى( 
مطمئنم که شغل مناسب در زمان مناسب به سراغ من خواهد آمد. )معصوم( 
من استخدام نشدم ولى این نکته بسیار مهم را یاد گرفتم که چگونه شغلى را که واقعآ برایم مهم است گیر بیاورم. 
)جادوگر( 
همانطور که مى بینید، اینکه چگونه داستان زندگى تان را بگویید، بر تصور شما از خودتان اثر مى گذارد وهمچنین تا حدى پیش بینى مى کند که چقدر انتظارتان از آینده زیاد یا کم است.
.
بخشی از نقشه راه ایجاد تغییر و پیشرفت
۸ مرداد ۹۴


 
/ 0 نظر / 46 بازدید