/ 4 نظر / 28 بازدید
آذربانو

بسمه تعالی وقتی نویسنده ای هست در تاریخ و روز دقیقی ولی نوشته ای نیست و نظرات باز است تکلیف خواننده چیست؟ خواننده ها ک در چنین مواقعی ک چیزی را در پست نمیخوانند باید رجوع به احساس و دل خودشان بکنند. اگر چنانچه دلشان خواست نظر بگذارند و طبیعتا نظر ازاد است و در هر موردی میتواند باشد. در اینجا یادی میکنیم از اهمیت روانشناسی عمقی درکودکان

آذربانو

توی ده شلمرود، حسنی تک و تنها بود. حسنی نگو، بلا بگو، تنبل تنبلا بگو، موی بلند، روی سیاه، ناخن دراز، واه واه واه. نه فلفلی، نه قلقلی، نه مرغ زرد کاکلی، هیچکس باهاش رفیق نبود. در واشد و یه جوجه دوید و اومد تو کوچه. جیک جیک زنان، گردش کنان اومد و اومد، پیش حسنی: -جوجه کوچولو، کوچول موچولو، میای با من بازی کنی؟ مادرش اومد، - قدقدقدا برو خونه تون، تورو بخدا جوجه ی ریزه میزه ببین چقدر تمیزه؟ اما تو چی؟

آذربانو

رفتار مامان جوجه ب عنوان یک نمونه از رفتارهای تحقیرامیزی ک با حسنی شده بود بیان شد. در عالم واقعیت اگه بخایم حسابش کنیم هیچ بچه ای فک نمیکنم بعد این همه تحقیر اخرش با گریه بره پیش والدینش بگه باشه چشم سر مرا اصلاح کنید. این ناخونهای من در اختیار شما. مرا ب حمام ببرید. من دوست میخاهم ک با انها بازی کنم. بچه اخه کسی ک بهش توهین کرده حالا بهر دلیلی دیگه حاضره واسه خاطرش خودشو عوض کنه؟تو بگو ن واسه خاطر خودش خودشو عوض کرده ک بره بازی کیف کنه. اخه باکی؟ با کسی ک یه روز بهش گفته تو لجنی واه واه واه؟این داستان کلن یه رمان رویایی بیش نیس.اونم مال صدهاسال پیش.بچه الان نخادبره حموم.تکنولوژی رو دودقه از جلو دستش ورمیدارن میره. اندازه یک کتابچه میتونستم این شعرو مصرع ب مصرع نقدکنم.حالا نمایشگاکتاب بعدی ژرفای حسنیه تنها بودن یا نبودن

آذربانو

رفتار مامان جوجه ب عنوان یک نمونه از رفتارهای تحقیرامیزی ک با حسنی شده بود بیان شد. در عالم واقعیت اگه بخایم حسابش کنیم هیچ بچه ای فک نمیکنم بعد این همه تحقیر اخرش با گریه بره پیش والدینش بگه باشه چشم سر مرا اصلاح کنید. این ناخونهای من در اختیار شما. مرا ب حمام ببرید. من دوست میخاهم ک با انها بازی کنم. بچه اخه کسی ک بهش توهین کرده حالا بهر دلیلی دیگه حاضره واسه خاطرش خودشو عوض کنه؟تو بگو ن واسه خاطر خودش خودشو عوض کرده ک بره بازی کیف کنه. اخه باکی؟ با کسی ک یه روز بهش گفته تو لجنی واه واه واه؟این داستان کلن یه رمان رویایی بیش نیس.اونم مال صدهاسال پیش.بچه الان نخادبره حموم.تکنولوژی رو دودقه از جلو دستش ورمیدارن میره. اندازه یک کتابچه میتونستم این شعرو مصرع ب مصرع نقدکنم.حالا نمایشگاکتاب بعدی ژرفای حسنیه تنها بودن یا نبودن