همیشه در خودشناسی ترسی عمیق نهفته است!

در چند سالی که به امر تدریس وتحقیق در موضوع خود شناسی به روش پرفسور یونگ مشغول هستم یک چیز را در اکثر مخاطبان ،فراگیر دیده ام و آن هم ترس عمیقی است که از سفرهای درونی دارند وبه شدت در روند سفر دچار دلهره وتردید میشوند

رخی با بهانه های مختلف از ادامه راه انصراف میدهند ومیروند سراغ زندگی قبلی که به واقع تجربه ثابت کرده ادمی که بیداری را حتی برای دقایقی تجربه نموده دوباره خوابیدن به سادگی گذشته نخواهد بود.بنابراین شاید تاحداکثر یک سال دوام بیاورند وبتوانند همچنان خود را گول بزنند اما فراوان دیده ام که از پا درآمده اند،وبا هزینه های سنگینی سرخط تحول منتظر بخت خویش مانده اند.
دوستان دیگری:
هم هستند که برای ساکت کردن یک صدای پر فشار گام در این مسیر میگذارند تا شاید مسکن قوی پیدا کنند تا بتواند برای هرگونه مسولیت گریزی راهی مطمئن ودقیقی را پیدا کنند که دیگر بتوانند به همه بگویند همه کارهای احتمالی برای تغییر را انجام داده اند اما تغییر در کار نیست وباید با تقدیر ساخت ووبه مرور ویران شد!
گروه دیگر :

 
/ 1 نظر / 58 بازدید
دوستدار

عالي بود. سپاس [گل]