فرار از وظیفه و ...

هر روان رنجوری ، حاصل گریز ما از یک وظیفه ایست که باید انجام شود ولی ما مدام از آن میگریزیم، 
خطی از کتاب مرداب روح، کتابی که عظمت متنش هر بار مرا مسحور میکند./ 0 نظر / 39 بازدید