پیشرفت کردن سخت تر از ناسزا گفتن است!!!

گاهی ناسزا گفتن به آنها که پیشرفت میکنند کم هزینه تر از آنست که فکر کنیم چرا ما پیشرفت نداشته ایم میدانید چرا؟

چون پیشرفت کردن تلاش ،امید ودرایت واقبال مردم را میخواهد 
اما ناسزا گفتن کمی خودشیفتگی وپنهان کردن درد ناکامی واز همه مهمتر مقداری دعای شر وآرزوی بد برای سقوط فواره دیگران میخواهد. 
کسی را با پیشرفت خود به عمد نیازاریم اما خیلی هم درگیر آزردگی دیگران برای جا ماندن نمانیم. خوب بودن خود را مشروط به بدبودن دیگران نکنیم

 

 
 
/ 0 نظر / 43 بازدید