لطفا تمرین کنید!

کسانی که نه گفتن را نمیدانند مدام بلی هایی میگویند که ریشه در دروغ ونارضایتی دارد. وبه مرور از درون روابط خود را از دست میدهند واز برون همه آدمها را فرصت طلب و استثمار کننده میبینند.البته روزی هم خواهد آمد که حق خیانت کردن به آدمها را حق طبیعی خود خواهد دانست.
منشاء ترس از نه گفتن ،ترس از تنهایی وطرد شدن است وریشه این دو ترس ،احساس بی ارزشی است واحساس بی ارزشی ریشه در مقایسه های ناکام کننده است واین ماجرا با شناخت دوباره ودرست خویشتن سامان میشود.
ارادتمند،سهیل رضایی

/ 0 نظر / 43 بازدید