چگونه با موانع در زندگی روبرو شویم؟

تازمانی که به سفردرونی نرفته ایم وبا زوایای مختلف درونیمان روبه رو نشده ایم اعتقادمان براین است که موانع موجود برسرراهمان برای هراقدام ، بیرونی هستند. همواره منتظریم تاشرایط دنیای بیرون برای اقدام فراهم شود.حال آنکه تا برخی احوالات وشرایط درونی ، شناخته و متحول نشوند تغییرات بیرونی میسرنیست. مهمترین دستاورد این دوره هابرای من یادگیری نحوه روبروشدن باترسهام وغلبه برآنهابود. پیش از این هر تصمیم واقدامی در هرزمینه ای برام نقطه ترس واضطراب بود واغلب تصمیم هام تا مدتها معوق میموند. من منکر موانع بیرونی نیستم .در این دوره (بیداری قهرمانی درون)به شیوه ای کاربردی می آموزیم منشأبسیاری از مسائل ترسناک و اضطراب آور و بسیاری از موانع، به ابعاد درونی وتجارب گذشته ی خودمان برمی گردد و وجود خارجی ندارند! وبا شناخت و مواجهه صحیح با آنها، این موانع از بین میروند. حتی مواجهه بابسیاری از موانع بیرونی نیز با یافتن نگرشی جدید سهولت می پذیرد.
این و بسیاری دستاوردهای دیگر باعث بهبودی مؤثری درشیوه و مسیر زندگیم شده.
نویسنده:خانم م.ا. از دانشجویان دوره بیداری قهرمان درون

/ 3 نظر / 44 بازدید
دوستدار

[تایید] ... احسنت به م.اعتدال عزیز [دست]

دوستدار

تو مبحث "رشد عقلانی کودک از نگاه پیاژه" به مبحثی رسیده بودم، که تطبیق و تطابق یا همسازی و همسانسازی رو توضیح میداد، که جزو مراحل رشد کودک است ... جالبه که بچه ها خیلی عالی این روند رو طی میکنن، اما یواش یواش بزرگ که میشیم نمیدونم چرا این روند همسازی و همسانسازی (تطبیق و تطابق) رو فراموش میکنیم؟! [سوال] شاید این همون معصومیتی است که باید دوباره بهش برگشت ...

مریم

بسیار زیبا بود.بزرگترین دشمن و دوست ما خود درونی ماست