یک نگرش زنانه به پول وکارکردهای آن

اکثر مردم میگویند پول ومادیات را دوست ندارند اما عموما در زندگیشان دست آوردهایی(لباس، خانه، غذا، تحصیل، مسافرت و...) را دنبال میکنند که با پول میشود آنها را کسب کرد. 
شما را دعوت میکنم صدای درونی یکی از این تضادها را بخوانید واز صدای خودتان بنویسید:

ادامه مطلب

/ 0 نظر / 31 بازدید