کاربرد داستان های زندگی ما در مسیر پیشرفت فردی مان

انسان موجود داستان سرایی است. اگر در رستوارن ها،مجالس و سایر اماکن به حرف های مردم گوش دهید . به زودی در میابید که صحبتهای آنها اغلب به شکل داستان مطرح میشود. ما با تعریف کردن این حکایت ها با یگدیگر ارتباط برقرار می کنیم.آشنایی با داستان های زندگی مان باعث میشود خودمان را بهتر بشناسیم . قصه زندگیتان حکایتی است که همواره درباره چیزهایی که میخواهید به دست آورید و آنچه میتوانید یا نمیتوانید انجام دهید برای خود تعریف میکنید. و آگاهی ما نسبت به داستان زندگی اطرافیانمان از سال اول زندگی مان آغاز می شود.
.
بخشی از نقشه راه ایجاد تغییر و پیشرفت

/ 0 نظر / 52 بازدید