راه رهایی از وابستگی ...

میگوید:راه رهایی از وابستگی چیست؟
میگویم:سفر به جایی که از آن مدام میگریزی
میگوید:بودن در آنجا ملولم میکند وبه دیگری میگریزم تا مسرور شوم
میگویم :تا حالا مسرور کننده جاودان یافته ای؟
میگوید:هنوز نه
میگویم :پس امید داری
میگوید :کاملا
میگویم:پس بقیه گفتگویمان باشد برای بعد
خوشحال از اینکه مغلوبم کرده است با تمام قوا از من دور میشود

/ 0 نظر / 49 بازدید