شکوفایی فردیت از رشد اعتمادبنفس سرچشمه میگیرد!

رمز انسانهایی که شکوفایی قابل توجهی بدست می آورند چیست؟

 آدم هایی که نسبت به دیگران روند رشد سریعتری را طی می کنند چه ویژگی هایی دارند؟ 
/ 0 نظر / 39 بازدید