من شکوفا میشوم یا مضطرب ومخرب پیش میروم؟قسمت 3


من با کدام نظام ارزشی بزرگ شده ام؟
...

...
در روند بزرگ شدن کودک او کم با اتفاقات واطلاعاتی که از محیط دریافت میکند برای خود به این نتیجه میرسد که چه چیزهایی ارزشمند هستند وچه چیزهایی بی ارزشند!بنابراین او باید برای بدست آوردن چه چیزهایی تلاش کند وبرای دوری کردن از چه چیزهایی باید مدام مراقب باشد1 وموضوع بسیار مهمتری که همزمان یاد میگیرد اینست که انها که مطابق ارزشهای ما زندگی میکنند خوب هستند وقابل ارزش وآنها که مطابق الگوهای روانی ما زندگی نمیکنند بد هستند وبی ارزش! 
پس میتوان آنها را مسخره کرد ویا طرد کرد ویا هر فعل بدی را به سمت انها روا داشت چون از اول اونها بد هستند ولایق هر بدی دیگر هم خواهند بود.
این روند اموزشی اغازی خواهد بود بر فاجعه های انسانی که امروز تمام جهان ما را تسخیر کرده است وما میبینیم که عده ای با رسالت پاک کردن بدی ها از عالم مشغول خلق بزرگترین فاجعه های بشری هستند وباور بفرمایید ریشه این غصه ها در شکل گیری این قصه هاست ٰٰٰ، حالا این ذهنی که این گونه جهان را ارزشیابی و روان خود را سازماندهی کرده است به طرف هر دین وفلسفه ای هم حرکت کند تنها به جهت تحکیم عقاید خود خواهد بود واز انها نیز دژی می سازد برای دفاع از خود وحمله به دیگران،واین دیگران میتواند همسر ،فرزند، برادر وخواهر ویا هر کس وگروه دیگری باشد. 

ادامه دارد

/ 1 نظر / 18 بازدید
یزداندوست

کم نیستند افرادی که دقیقاً همین گونه هستند: "... انها که مطابق ارزشهای ما زندگی میکنند خوب هستند وقابل ارزش وآنها که مطابق الگوهای روانی ما زندگی نمیکنند بد هستند وبی ارزش! پس میتوان آنها را مسخره کرد ویا طرد کرد ویا هر فعل بدی را به سمت انها روا داشت چون از اول اونها بد هستند ولایق هر بدی دیگر هم خواهند بود..."