چرا برخی آدمها(زن ومرد)از بقیه سرگردانی بیشتری دارند؟

برخی آدمهادرروند زندگی به نوعی فردگرایی دچار می شوند که علتش گرفتار آرکی تایپ نوجوانی ابدی بودن است،برای آشنایی بیشتر وبهتر میتوانم بگویم انها با زمین وواقعیتهای حاکم برآن کمتر رابطه می گیرند ومدام وعده می دهند که این حرفها وکارهای معمولی اصلا در شان وخاستگاه انها نیست ، واین روند نگاه را به کار، دوستی، انتخاب همسر، رشته تحصیلی وسایر انتخابهای انسانی خود تسری داده ومدام به همه یاد اوری می کنند که انها موجوداتی استثنایی وخارق العاده هستند که به سادگی بر انتخابهای عادی متمرکز نخواهند شد وروزی به جایگاه خود دست پیدا خواهند کرد.

واقعیت این است که این افراد در دیدار اولیه به شدت جذاب وشور انگیز وفریبنده هستند ومیتوانند هرکسی را به سرعت علاقه مند ومجذوب نمایند. اما در روند رابطه آنقدر ایرادگیر و پرتوقع وکم کار هستند که طرف مقابل را دچار یک شوک عاطفی می نمایند زیرا احتمال دارد بدون هر دلیل منطقی وبا نهایت احترام به طور ناگهانی غیبشان بزند اما همیشه به شما می گویند که شما ادم خوبی بودید ولی انها از قفس شدن بدشان میآید وحقیقت آن است که اینها از تعهد وهرآنچه بوی تعهد بدهد دچار وحشت وگریز میشوند. 

ادامه مطلب + فیلم

/ 5 نظر / 52 بازدید

نمتا

همه خرن همه کاریکی دوتام نیس

یهاعنلصسلغابلصفثبیب.لیبلزبیلبزلبرلیبزلبزفلفبزطبلزیبزعنتلینتا نیتزنیاذترزتالریالرزتلیطرزلیرصلربلاتغبیزاتلذیمتاذیلنلتذزنعیتلذین خمتیزنوتیذیارتدالیرتلدریلزلتزنیلذک.ختزیکمتامهیذلنایرزایربزایریالرتی منازتیذلزنتیلرتاریزاتیربایریارزبتیرزایلریالرنیاربایلریاربایلریتلرتیلر منیادتیلرزایربازیربایبرایربیالریتلرزایئلرزایرزایلرزتیلرزتیرزتیلز منیت

اووووووووووونهمه حرفامو پاک کردی چرا این سه تاروپاک نکردی اادتیمی3ثمیئثممثئیثتثنثثکختبخمثثثثثثثکمیثکثبننثبکیثنثکنیثدززئئ

معذرت میخام