اگر معصوم شما بالغ باشد...

«معصوم جوان» خدا را پدر سخت‌گیر و خیرخواهى مى‌پندارد که بدى‌ها را تنبیه مى‌کند و خوبى‌ها را پاداش مى‌دهد. «معصوم بالغ» مى‌تواند عارفى باشد که معنویت را در امور روزمره‌اش احساس مى‌کند و به زندگى، حتى در ایام سختى احترام مى‌گذارد و مجذوب زیبایى‌ها و اعجاب آن مى‌شود.
بخشی از نقشه راه ایجاد تغییر و پیشرفت
8مرداد 1394


/ 0 نظر / 65 بازدید