به اعتقاد پرفسور یونگ، عصر زندگی مثل صبح آن نخواهد بود؛ آنچه در صبح زندگی عالی بوده، در عصر کم است و آنچه در صبح زندگی حقیقت داشته در عصر زندگی دروغی بیش نخواهد بود. در این مرحله لازم است که:
شروع به اکتشاف دنیای درون کنیم تا از لحاظ عاطفی سالم بمانیم.
جمعه 15 آذر ماه
ساعت 14 تا 20
تلفن ثبت نام:3-88524100

روز برگزاری:15 آذر ماه