هیچ کس جز تو تقصیری ندارد!
در گذشته همه ما زمان هایی بوده است که اندوه عاطفی غیر قابل تحملی داشته ایم،بنابراین آن اندوه را به تاریکی سایه پس را ندیم . این بخش زندگی ما اجتناب ناپذیر است . می توانیم از آن فرار کنیم ، ولی نمی توانیم از آن پنهان شویم سایه همیشه با رویدادی تکان دهنده در گذشته مرتبط است یا ترکیبی از لحظات دردناک است . وقتی درک صحیحی از سایه و استعداد های آن داشته باشیم، دیگر انگشت اتهام و سرزنش به سوی پدر و مادرمان ، معلم های مان ، یا گذشته مان نمی گیریم ، چون سایه ساختاری است که آینده فوق العاده ای را ارائه می دهد . وقتی شیوه شکل گیری سایه را درک کنیم ، دروازه ای به روی قدرت فردی عظیم و خردی عمیق گشوده می شود .

صفحه17 کتاب تاثیر سایه،نوشته دبی فورد،انتشارات بنیاد فرهنگ زندگی
جهت شرکت در رونمایی کتاب که در تاریخ14آبان ماه سه شنبه ساعت 16 الی 18 به آدرس ذیل بروید.

http://www.tasmimgiri.com/Marketing/DetailsCurrent.aspx?ID=225001