تغییر ساعت برگزاری رو نمایی کتاب تاثیر سایه

ساعت16 الی 18 برگزاری مراسم خواهد بود .
سپاسگزار خواهیم شد راس ساعت در برنامه حضور داشته باشید .