چند وقتی است که رستوران بوف در کف سینی های خود مطالب روانشناسی را گذاشته است که فاقد مرجع و منبع خاصی می باشد و بیشتر می توان آن را یک فال شخصیتی نامید.

آن چه باعث شد من این سطور را بنویسم ، چند کلمه خاصی بود که در این فال شخصیت گذاشته شده ؛

برای برخی از متولدین ماه ها نوشته ؛ دروغگوی ماهر، تند زبان، شهرت پرست، بدلباس،‌ حسود، چشم چران،‌ یک دنده،‌ بد قول و ..

 

و خوب نمی توان نسبت به این موضوع بی تفاوت بود که مردم عادی که نمی دانند که این فالنامه فاقد هرگونه هویت مستند و علمی است،‌می توانند تحت تاثیر این لغات دچار شک روانی شوند و شاید این شک مستندات اندکی نیز در ذهن آن ها فراهم کند که خود آتشی زیر خاکستر را خواهد ساخت که بعدها حق مشتعل شدن را برای خود داراست.

 

و چرا من این را در وبلاگ خود می نویسم؛ علت آنست که اگر کسی به مدیران بوف دسترسی دارد، این مطلب را به اطلاع آن ها برساند و از سوی دیگر به علت نوع حرفه ام حس کردم که با ذکر آن شاید بتوانم خوانندگان را از خطرات فالنامه هایی مشابه زنهار دهم.