کتابی بعد از یک سال توقیف آزاد شد .
سه شنبه 14 آبان ماه ساعت 5 الی7
منتظر دیدار شما هستیم.
رونمایی کتاب تاثیر سایه
حتما به بخش رزرو کلاس بروید و اطلاعات خود را در اختیار ما بگذارید تا اطلاعات تکمیلی برای شرکت شما فراهم شود . شرکت در این برنامه نیازی به ثبت نام ندارد و رایگان خواهد بود .
اما به دلیل محدودیت فضای سالن حتما رزرو شدگان اجازه حضور خواهند یافت .

اینجا رزرو نمائید.