حرف اصلی این جلسه دوره آموزشی سنگ سیزیف ومعنای زندگی.
.
همه مسئله ها برای حل کردن نیستند بلکه برخی از آنها برای درک کردن هستند.
فصل دوم:زندگی انسان همیشه از تکراری به تکرار دیگر میرود وراهی برای گریز از تکرار نیست ،فقط باید مواظب بود که بفهمیم کدام تکرار پوچ است وکدام معنا زا

در زندگی با معنا همه چیز قابل تحمل است ودر زندگی بدون معنا همه چیز غیر قابل تحمل میشود

: جمله ای عمیق واساسی وبسیار تاثر برانگیز ،کارن هورنای میگه:
انسانی که در کودکی مدام تحقیر میشه
تمام عمرش به جای پرداختن به شکوفایی استعدادهاش صرف دور کردن اضطرابهاش میشود.
ارادتمند : سید سهیل رضایی ،مدرس دوره