یک کتاب عالی توقیف شده ما آزاد شد!
سال 2012 یک کتاب عالی بانگارش سه نویسنده مشهور معتبر درباره عمیق ترین مفهوم زندگی انسانی (بانگرش پرفسور یونگ)به جهان عرضه شد که ما هم همزمان آن را ترجمه کردیم تا در همان سال عرضه کنیم که متاسفانه کتاب چاپ ممنوع شد.
وما به شدت سرخورده شدیم اما هفته های گذشته خبر از آزادی این کتاب دادن .
ما هم به علت زیبایی وبکر بودن مفاهیم کتاب یک رونمایی برای ان در 14 آبان برگزارخواهیم کرد که به زودی شرایط حضور شما بزرگان را اعلام میکنیم.

 

یک کادو جذاب برای طراوت بخشی به زندگی شما:
اگر هرانسانی با اطمینان در مسیررویاهایش گام بردارد وپیش برود وتلاش کند زندگی ای که تصور کرده را زندگی کند،با موفقیتی روبرو خواهد شد که در حالت عادی غیر قابل تصور خواهد بود . من این مهم را 30 سال است تجربه میکنم واز ان لذت میبرم واگر شما هم با اطمینان تجربه کنبد از ان لذت میبرید ولی مطمئنم روزهای اول یکسری اتفاق بد تجربه میکنید چون ناخود آگاه آسیب خورده شما مزاحم رشدتان میشود لطفا ادامه دهید تا بهت زده شوید.