وقتی زخمی میشی خیلی مواظب باش که

قسم نخوری گرگ بشی!
چون عاقبت یا به چنگال گرگ دیگه در بیرون کشته میشی یا آخرش به دست گرگ قوی تری در درون کشته خواهی شد.
بهنرین راه اینه که یک ادم زخم خورده بمونی که شفی خودش را پیدا میکنه وبه زندگیش سالم وبی اضطراب ادامه میده.
همه زخمهای عالم قابل شفا هستند به جز زخمهایی که دنبال شفا نمیگردند.