لطفا نه ازدواج کنید ونه وارد رابطه ای شوید. چون حتما تنها تر خواهید شد!
.
چون هیچ "غیر جادویی "وجود ندارد که این زخم شما را شفا دهد
بلکه خود زخم مجددی بر زخمهای کهنه شما خواهد شد.
.
ضمنا تقصیر از آنها نیست بلکه مشکل مال شماست که نه مسئله را میشناسید نه حاضرید خودتان به نبرد بزرگترین درد ورنج زندگیتان بروید.
.
مسئله این است که شما یار مناسبی برای خودتان نیستید پس چرا فکر میکنید دیگری میتواند با یک جادو این یاری را انجام دهد؟
سهیل رضایی
یکی از مباحث دوره سنگ سیزیف ومعنای زندگی