سمینار : اصول موفقیت در کسب و کار (در هتل صفائیه یزد) برای گروه آتنا دژ
بررسی تاثیرات نوع شخصیت مدیران در ایجاد موفقیت و شکست در روند‌های سازمانی
( منابع انسانی ، فروش ،بازاریابی، امور مالی)