1. تفاوت ازدواج و دوستی پایدار چیه؟
  2. چرا شما دوست دارید ازدواج کنید؟
  3. کسانی را می شناسید که عاشق هم بودند و بعد از اینکه ازدواج کردند جهنمی برپا شد؟
  4. به نظر  شما ؛  چرا  ادامه دادن  برخی  از  روابط ،  سخت  و  غیر ممکن
    می شود؟