مشکل از آنجا آغاز می شود که ما مدام مستعد به دست آوردنیم!
.
وتمام بحرانهای زندگی از آنجا اغاز می شود که هیچکس برای از دست دادن آمادگی ندارد وهمه خدار ا برای داده هایش شکر میکننند نه برای نداده ها وستانده هایش .
در صورتیکه بی قربانی زندگی اصیل آغاز نخواهد شد وگاهی بی قربانی زندگی ما مرده ای در آغوش دارد که سالها پیش باید قربانی میشد.
عید قربان مبارک.
حالا شما بگوئید در روند همسفری با بنیاد فرهنگ زندگی موفق به قربانی چه چیز شدید واین قربانی را چگونه دادید ودستاوردش برای شما چه بود؟