1. تصویر شما از زوج ایده آل چیست؟
  2. چه خصیصه ای در این موارد باعث شد شما به آن لقب ایده آل بدهید؟
  3. مهمترین دستاورد یک ازدواج چه می تواند باشد؟
  4. و شما دوست دارید چه باشد؟
  5. ازدواج چه روندی را باید طی کند تا به آن برسد؟
  6.   والدین شما چه نوع درگیری هایی در زندگی شان داشتند؟
  7. آیا رابطه ای بین آن اتفاقات و زندگی خود می بینید؟   

  8. به نظر شما علت اصلی درگیری ها چه بود و چرا آن ها در حل آن قاصر بودند؟