اگر امروز هم تصمیم برای ورود به سفر بگیرید!
.
می توانید با تدابیری که دوستانم تدارک دیده اند به کارگاه یکروزه خود تحلیل گری که ساعت 2 عصر توسط اینجانب (سهیل رضایی)برگزار میگردد بپیوندید.تلفن تماس 2-88524100