جلسه اول ترم سنگ سیزیف ومعنای زندگی برگزار شد.
گپ اولیه،شروع به پاسخ یک پرسشنامه تکلیف روشن کن،تعرف معنا وجایگاه ان در زندگی روزمره واینکه چرا گاهی در اوج موفقیت ما احساس غم و گم شدن میکنیم؟
وپایان بحث : مااگر در زندگی خوش شانس باشیم آنقدر میبازیم واز دست میدهیم تا با خود عریانمان احساس ارزش کنیم آنروز است که با داشتن هر چیزی احساس ارزش افزوده میکنیم ولی با نداشتن هیچ چیز احساس بی ارزشی نخواهیم کرد