جای همه دوستان خالی جلسه ای امروز داشتیم عالی
.
امروز در بیداری قهرمان درون به نابود گر پرداختم
آرکی تایپی که به ما یاد میدهد تمام بهشتهای دنیا تاریخ انقضا دارد ووقتی مدتش تمام شد به یک جهنم تمام عیار تبدیل خواهد شد.

.
پس چه بهتر که بی خود خود را گول نزنیم وبدنبال بهشت گمشده در گذشته واحوالات آن نگردیم وبرای یافتن وساختن بهشت تازه رهسپار سفر شویم. خیلی خوب دوستان کلاس سر ذوق بودند من هم با اینکه بارها بغض کردم کار را تا به آخر با عشق وشور التهاب پیش بردم.
جلسه نفس گیری بود.