ما می‌توانیم با درد و رنج و زخم­های گوناگون سرنوشت زندگی کنیم اما نمی‌توانیم بدون معنا زندگی کنیم