عمرکوتاه است،چیزهایی بایددرزندگی فورا نابودشونداین چیزهارااززبان سهیل رضایی بشنوید.دوشنبه 8مهرماه به صورت رایگان میزبان شما هستیم.

تلفن رزرو:88524100