برای اولین بار برگزار میشود وشاید تا 5سال دیگر برگزار نشود!

دوره سنگ سیزیف ومعنای زندگی ظرفیت کاملا محدود
دوستانی که در ترمهای مقدماتی با بنیاد یا جناب دکتر شیری ویا با استادتورج بنی صدر واستاد ناهید معتمدی همراه بوده اند میتوانند در این دوره شرکت کنند. تلفن ثبت نام:88524100