ما زندگی می کنیم و همیشه وداع می گوییم ."ریلک"

وداع با مردم ،وداع با عزیزان،وداع با لحظه لحظه های زندگی،وداع با مراحل مختلف زندگی .
وداع ها با فقدان همراه می شوند . ما عزیزی را از دست می دهیم ،جوانی مان را از دست می دهیم و لحظه اکنون را از دست دادیم .
با این فقدان ها باید چه کرد
چگونه می توان با این رنج عظیم کنار آمد

معنای زندگی سوم مهرماه فرصتی برای پاسخگویی به این سوالات است . اکنون می توانید جهت هماهنگی برای حضور با شماره88524100 تماس بگیرید و یا به آدرس سایت www.tasmimgiri.com مراجعه کنید .