این جمله ها کشنده یک حس عاطفی هستند واصلا هم نشان از احترام وارزش به طرف مقابل نیست!
مرد به زن مقابلش میگه: من در انتخاب همسرم اصلا قیافه برام اصل نبوده!
یا زن به مردش میگه :من اصلا قد مرد برام اهمیت نداشته
کمی فکر کنید وببینید معنای پنهان در این دوجمله چیست؟!
وچندین جمله دیگری که ما میگوئیم اهمیت نداشته ولی برای ناخود آگاه شنونده کاملا برخورنده است.