عقده مادر

در ادامه جلسات عقده‌ها دوره عقده مادر را خواهیم داشت.در این جلسه و بخشی از جلسه آینده به موضوع عقده مثبت و منفی مادر و تاثیر آن در دختران و پسران به طور جداگانه خواهیم پرداخت .
در این بحث به طور خاص از منابع تالیفی کارل گوستاو یونگ بهره‌برداری شده است .