شما به همان روشی که موفق می شوید، شکست می خورید.
 
همان بخشهای شخصیت که قدرت شما هستند درست مدیریت نشوند درجای دیگر دقیقا نقطه ضعف بزرگ شما خواهند بود وبزرگترین آسیبهای زندگی را به شما خواهند زد.
 
 
22 شهریور درباره این مطلب بیشتر خواهم گفت .

اینجا کلیک کنید.