وای به روزی که زخم ها راهبر زندگی شما باشند!
.
.
جلسه دیروز کلاس بیداری قهرمان درون به آرکی تایپ یتیم اختصاص داشت.
بخشی از محتوی جلسه دیروز:
وقتی ما در کودکی یا سایر مقاطع زندگی دچار آسیبی میشویم واین آسیب فشار روانی زیادی به ما وارد می کند این احتمال وجود دارد که ما تحت این استرس سوگندی یاد کنیم که از این به بعد به گونه ای زندگی خواهیم کرد که دیگه این اتفاق را تجربه نکنیم !
مهم است که تحلیل ما از رخ دادن آن اتفاق چی باشد .
در برخی مواقع ما آماده دشمنی بابرخی از ادمهای زندگیمون میشویم ودر برخی مواقع آماده فاصله با بعضی از احساس ها در زندگیمون میشویم ودر برخی از مواقع هم آماده برای فاصله گرفتن جدی از خودمون میشویم.
هر کدام از این تصمیم ها میتواند ضربات جبران ناپذیری به ادامه روند زندگی ما بزند، که خود باعث نابودی سلامت انتخابهای ما خواهد شد.
خصایص زندگی مبتنی بریتیمی وزخم:
زندگی با شرایط معمولی بدون عشق وعلاقه،پرهیز از هرگونه ریسک،نرفتن به دنبال علائق وبسنده کردن در حد رفع نیازهای روزمره،ترس مداوم برای از دست دادن وطرد شدن،آمادگی برای هر رفتار ضد اخلاقی در جهت رسیدن به هدف،متنفر بودن از کسانی که از عشق ومعصومیت وامید حرف می زنند.
برای اطلاع بیشتر به کتاب یا سی دی های زندگی برازنده من فصل یتیمی وراههای عبور از آن مراجعه کنید.یا در سمینار یک روزه 22 شهریور حضور پیدا کنید.