خودتحلیل گری درباره چی با ما صحبت می کند:
آیا شما فکر می کنید دیگرانی هستند که نمی گذارند شما پیشرفت کنید؟
آیا کسانی در زندگی شما هستند که وجودش اگر نباشد شما دیگران نمیتوانید از پس زندگیتان بربیائید؟
آیا در شروع یک کار تازه مدام دنبال یک نفر تایید کننده وهل دهنده برای آغاز می گردید ؟
22 شهریور
آگر جواب شما به سوالات بالا مثبت است شما به جای بیدار کردن قهرمانان درونی ،معطل سر رسیدن قهرمانان بیرونی هستید،وبه همین علت پر از تردید و ترس واضطراب وافسردگی وخشم شده اید ونمی توانید برای ساده ترین موضوعات تصمیم بگیرید.
پس لطفا قدمی برای ایجاد تحول در زندگیتون بردارید وقهرمانان درونتان را بیدار کنید

22شهریور 92 میتواند راهی برای بیداری  توانهای نهفته شما وپایانی بر تردیدها وترسها وتحقق اهداف وبهبود روابط شما باشد.