پیام اصلی خودشناسی:
آنچه در زیر 6سالگی در ما شکل میگیرد اگر مرور وبازنگری نگردد تا پایان عمر اداره زندگی را خارج از اراده شما بدست خواهد گرفت.
سهیل رضایی
22 شهریور

.
.
خیلی از باورها اونجا شکل گرفته وشما اونها را اونقدر مطمئن زندگی میکنید که اصلا نمیپذیرید انها یک تعداد آموخته هستند واحساس میکنید که شما مطابق حقیقت هستی عمل میکنید.
از طرف دیگه اونها روی تمام انتخابها وبرخورد ها وجذب ودفع شما کاملا ناخودآگاه تاثیر میگذارند وبرخی مواقع متوجه میشوید علی رغم میل باطنیتان عمل میکنید ولی راه گریزی هم نمیشناسید.