خیلی مهم است لطفا آنرا بخوانید
یکی از مخاطبانم نوشته:
سلام وقت بخیر راستش خیلی بهم ریخته ام وموضوعی که اونقدرمنو بهم ریخته که ساعت 3 نیمه شب وادارم کرده از شما کمک بخوام واون مربوط به دختر شش ونیم سالمه برای مشورت در تربیت بدون داشتن مشکلی البته !بردمش پیش خانم دکتر ... نام بردم تا شما بدونید از که حرف خواهم زد او تشخیص داد که فرزندم کمرو وخجالتی است وگفت ژن قوی است که ارث برده والبته درپدرش هم هست وپیش بینی کرد که فرزندم هرگز یک رییس نخواهد شد او اعتماد به نفس پایینی خواهد داشت ودرنهایت بتواند فرد دوم وپیرو دیگرا ن باشه درموسیقی ورباتیک وهر کلاس دیگری که علاوه براین ها بگذارم برود نباید امید درخشش ورشدی در سطح عالی داشته باشم از اوفقط درحدی که از این مسایل سر دربیاورد باید انتظار داشته باشم نه بخاطر کند ذهنی نه او باهوش است اما چون کمرویی را به ارث برده وقادر به ابراز وجود در جمع نیست نباید از او انتظار داشته باشم کلاسهای گروهی را به او پیشنهاد داده اما گفتن که چیزی را عوض نمیکند وما باید توقعمان را ازکودکمان پایین بیاوریم وقبول کنیم او یه فرد عادی خواهد بود چون ژن کمرویی اش مانع از هرگونه تغییری ورشدی دراو خواهد شد دلم میخواست واتسون زنده بود این حرفهارو رد میکرد اما دکتر وهمکارش منو قانع کردن که با وراثت نمیشه جنگید البته قانع نشدم هرچند نمونه های زیادی را درزندگی همسرم شاهد بودم که وقتی مورد توجه قرار میگیره نمیتونه فشارشو تحمل کنه ویکباره همه چیزوخراب میکنه برای همین هم نگران دخترم هستم نمیخواهم تلاش کنه به جایی برسه بعد این ژن اونو به زیر بکشه من میخوام اگه ممکنه از این سن به او کمک کنم اگه میتونین کمکش کنید خواهشمندم به ما وقت بدین تا هرچه سریعتر بطور مدون و برنامه ریزی شده مراحل اصلاح پرورشی اونو اغاز کنیم فکر میکنم با دانش شما بشه کاری کرد

.
ومن پاسخ میدهم:
.
.
وراثت را قبول دارم اما قانع کردن انسان به عدم پیشرفت را به دلیل وراثت را اصلا قبول ندارم وتشخیص خانوم دکتر... در خجالتی بودن را میپذیرم اما نتیجه گیری ایشان را اصلا قبول ندارم.چون هیچ کس حق نداره درباره آینده انسان دیگر پیشگویی قطعی ومنفی انجام دهد. هیتلر هم در کودکی خجالتی بود اما بزرگترین نبردهای دنیا را رهبری کرد. از ان مهمتر برای پیروز بودن در زندگی الزام نداریم رهبر دیگران باشیم میتوانیم مخترعی بزرگ به مانند ادیسون باشیم که هیچوقت سخنرانی نکرد ولی با اختراعاتش جهان را بارها دگرگون کرد. لطفا با غرور به فرزندتان نگاه کنید وساده ترین توانش را تشویق کنید وایمان به بزرگیش داشته باشید . فرزندان به شدت نیازمند باور والدین خود هستند.