از آسیب ها درس بساز، ترس نساز، ترس تو را تنها پرخاشگر و آسیب زننده می کند...

اینجا کلیک کنید