چه اتفاقی می افته برای کسی که همیشه خودش رو قدرت مطلق میدونه؟     

اینجا کلیک کنید