حس عجیبی است...

گهگاه انسان می‌خواهد با تمامیت حادثه ای که برایش رخ داده تنها  باشد ، انگار هیچ همراهی را نمی‌پذیرد و درخواستش تنها بودن با  تمامیت خویش است .

شاید می خواهیم تنها به عقوبت خود بپردازیم شاید هم از دلداری دادن دیگران احساس حقارت بیشتری می گیریم.