خیلی مواظب باش!
با این رفتارت داری زندگیت را نابود مکنی .

.
.
.وقتی من احساس بی ارزشی میکنم مدام به توجه افراطی نیاز دارم واز طرف دیگر هر بی توجهی را با تمام قوا درک میکنم وبه ان واکنش اضطرابی  خشمگینانه میدهم ولی جوری وانمود میکنم که طرف مقابل  فکر کند او دچار توهین وبی توجهی به من شده !در صورتیکه مسئله خود من هستم.
 به عنوان مثال :دارم حرف میزنم شما ناگهان به تلویزیون نگاه میکنی ومن بر سر این مسئله جنجال میسازم و میگویم تو اصلا به من توجه نمیکنی و...وشروع میکنم به آوردن هزار تا دلیل تا طرفم را وارد شرمندگی واحساس گناه وجبران کنم .
معمولا هم می رویم به سمت سلطه بر طرف مقابل از طریق وانمود به مورد ظلم واقع شدن، جوری رفتار میکنیم که زندگی کلا زمانی خوبست که حال من خوبست.!اگر طرف شما به هرچیزی ابراز توجه وعلاقه کند شما دردرون وبیرون از ان درک خیانت میکنید ورفتار انفجاری بروز میدهید.
اما طریقه درمان این ادمها :
لطفا به آنچه در درون معتقدید بپردازید وخیلی نگران واکنش این ادمها نباشید چون کمی که تنها ماندن دست به اصلاح روند میزنند . چون اینها از تنهایی به شدت ترس دارند . اما اگر خودتان این گونه هستید باید وارد مسیر آموزشهای  خودشناسی شوید تا شفا را ملاقات کنید وگرنه زندگیتان را ازدست خواهید داد.